Disclaimer Olijve’s Oliehandel Smilde b.v.

 

Algemeen

Deze disclaimer is van toepassing op alle door Olijve’s Oliehandel Smilde b.v. en alle andere tot de groep behorende rechtspersonen (hierna: Olijve) geëxploiteerde websites. Gebruik en bezoek van deze websites is onderworpen aan deze disclaimer en, voor zover van toepassing de overige voorwaarden. Toegang tot deze websites betekent dat u als bezoeker instemt met deze voorwaarden en beperkingen, u wordt dan ook geadviseerd deze documenten zorgvuldig door te lezen. Klik hier voor onze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van websites

De getoonde informatie op deze websites wordt met zorg samengesteld en onderhouden, desondanks staat Olijve niet garant voor de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aansprakelijkheid voor schade op grond van de volledigheid, juistheid, nauwkeurigheid en actualiteit wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze websites ononderbroken dan wel foutloos zullen functioneren. Enige aansprakelijkheid voor schade op grond van een onjuiste weergave van de websites wordt uitdrukkelijk door Olijve van de hand gewezen. U aanvaardt dat de websites alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op de websites op het moment van gebruik. Olijve is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de informatie op de websites zonder verdere aankondiging aan te passen. De geboden informatie is informatief van aard en is niet uitputtend. Olijve staat niet in voor gebruik van deze informatie in welke vorm en welk doeleinden dan ook.

Informatie van derden

Op deze website staan links naar websites van derden; Hoewel Olijve selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op de websites wordt opgenomen, aanvaardt Olijve geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Olijve niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit, veiligheid in gebruik of volledigheid. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Olijve behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten en alle andere rechten met betrekking tot de via deze websites aangeboden informatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken – inclusief combinatie(s) daarvan) voor. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze websites. De aangeboden informatie mag uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Olijve worden gekopieerd, gedownload, verspreid of anderszins verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

Afsluitende opmerkingen

De inhoud van deze disclaimer mag zonder voorafgaande aankondiging te allen tijde worden bewerkt door Olijve. Olijve raadt u dan ook ten zeerste aan om periodiek na te gaan of de disclaimer is gewijzigd. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit gebruik van deze disclaimer dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Olijve.
Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot deze disclaimer kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan de pagina.